ARTICLE 1. Aquesta primera versió de reglament pot ser completada o modificada per l’organització si ho o considera necessari i justificat. La versió definitiva serà publicada en aquesta pàgina i distribuïda a tots els participants amb antelació suficient.

ARTICLE 2. OCISPORT presenta THE PIRINEXUS NON STOP CHALLENGE (en endavant PNONSTOP). 

CARACTERÍSTIQUES I FORMAT DE L’ESDEVENIMENT

ARTICLE 3. PNONSTOP 2021 se celebrarà el 25 de setembre i recorrerà a grans trets la ruta PIRINEXUS en sentit horari.

ARTICLE 4. L’esdeveniment PNONSTOP està formalment considerat com un brevet ciclista, tal com ho estipula la ACP i la Federació Catalana de Ciclisme i per tant no entra a la categoria de cursa ni marxa cicloturista. Es tracta d'un repte personal o prova amb un mateix, on no es té en cap moment cap mena de prioritat especial respecte a d'altres usuaris de les vies i per tant cada ciclista està obligat a respectar en tot moment la Llei de Seguretat Vial i el Reglament General de Circulació vigents a Catalunya i a França, com també qualsevol altra normativa vigent al llarg del recorregut previst per l’organització . Per això mateix les autoritats competents en la matèria podran intervenir i actuar lliurement al seu criteri i discreció.

ARTICLE 5. Ni el promotor, ni l’organitzador tècnic de l’esdeveniment podran ser considerats com a responsables dels accidents que podrien sobrevenir en el transcurs de l’esdeveniment  PNONSTOP .

ARTICLE 6. En el supòsit que algun participant sigui vist per un membre de l'organització no respectant alguna de les normes incloses en la Llei de Seguretat Vial i en el Reglament General de Circulació, aquest perdrà automàticament la seva condició de participant de la PNONSTOP i, com a conseqüència lògica també, la possibilitat de ser considerat com a Finisher de l’esdeveniment.

ARTICLE 7. Malgrat les característiques pròpies de la prova exposades anteriorment, l’organització podrà determinar mesures de control i intervenció sobre el grup ciclista a fi i efecte d’un millor desenvolupament de l’activitat. Aquestes mesures poden ser conegudes i explicades als participants amb anterioritat al començament de la prova, o bé es podran decidir i implementar sobre la marxa. El criteri general a seguir és que qualsevol participant s’encomana a seguir escrupolosament qualsevol indicació de personal degudament acreditat i equipat com a membre de l’organització.

ARTICLE 8. L’esdeveniment PNONSTOP és una activitat de resistència física considerada d’alta dificultat donades les seves característiques de prova continua –non-stop-  on cal cobrir un itinerari ciclista sobre diferents tipus de paviment d’ aproximadament 340 km de recorregut i més de 3.000 metres de desnivell acumulat (modalitat Non-Stop) en condicions de semi-autosuficiència, és a dir, amb suport limitat per part de l’organització i d’equips de suport externs.

MODALITATS DE PARTICIPACIÓ

ARTICLE 9. Per tal de prendre part a l’esdeveniment PNONSTOP caldrà prèviament haver-s’hi inscrit, fet que caldrà realitzar a través de la pàgina web pròpia de l’esdeveniment www.thepirinexus360.com o per possibles canals alternatius a determinar.

ARTICLE 10. Per tal de prendre part a l’esdeveniment PNONSTOP caldrà tenir com a mínim 18 anys i estar en disposició d’una llicència en vigor lliurada per qualsevol federació ciclista afiliada a la UCI. L’organització podrà eventualment oferir una llicència vàlida per la durada de la prova. 

ARTICLE 11. La modalitat de participació NON-STOP es basa en la participació individual o en bicicleta tàndem (2 ciclistes) on cal cobrir tot el recorregut previst per l’organització dins un termini horari màxim.

ARTICLE 12.  Tots els participants inscrits a la PNONSTOP disposaran d’un màxim de 18 hores per a completar el recorregut. Hi haurà controls de pas durant el recorregut amb un temps màxim de pas. Superat aquest temps, els participants seran convidats a abandonar l’activitat i l’organització procedirà al desmuntatge dels dispositius i instal·lacions de l’esdeveniment. En qualsevol cas, un participant que superi aquests límits horaris es considerarà fora de participació i per tant de l’empara de l’organització, i no podrà optar a ser considerat Finisher de la PNONSTOP.

L’organització també col·locarà diferents controls de pas sorpresa al llarg del recorregut.

ARTICLE 14. L’organització podrà establir mesures per controlar el potencial risc derivat de circular a altes velocitats.

ARTICLE 15. Recomanem que els  participants a la PNONSTOP en la modalitat de NON-STOP disposin d'un EQUIP DE SUPORT compost per una o dues persones que s’encarreguin d’assistir al ciclista durant la seva participació a la PNONSTOP. Es desplaçaran amb un vehicle privat i tindran accés a alguns punts del recorregut per proporcionar aliment, recanvi de roba i medicació (en cas necessari). L’assistència haurà de respectar les normes de circulació i estacionament de cada municipi. L’equip de suport no opta a trofeu Finisher.

ARTICLE 16. Les bicicletes admeses per prendre part a la PNONSTOP seran totes aquelles que no disposin de cap tipus d’ajuda externa al pedaleig, incloent els tàndems. 

SEGUIMENT I VALIDACIÓ DEL RECORREGUT

ARTICLE 17. Pel que fa al seguiment del recorregut previst per l’organització, l’activitat seguirà majoritàriament la ruta PIRINEXUS en sentit horari i es podrà seguir combinant la senyalització sobre el terreny i la tecnologia GPS. En aquells trams que l’itinerari no seguís la ruta PIRINEXUS, tot i que sempre es pot seguir amb l’aparell GPS, l’organització podrà senyalitzar sobre el terreny amb un material del qual s’informarà oportunament als participants.

ARTICLE 18. Per tal de validar el seguiment del recorregut es combinaran els sistemes de control: enregistrament del recorregut amb GPS, segellat del carnet de ruta en els diferents controls de pas.

Pel que fa a l’enregistrament del recorregut amb GPS, el sistema es basa en l’obligatorietat per part de qualsevol participant de portar un aparell GPS amb l’opció d’enregistrament configurada, i la possibilitat de l’organització, suportada pel reglament, de demanar a qualsevol participant i en qualsevol moment l’aparell GPS per a la seva supervisió.

Pel que fa al segellat del carnet de ruta, el sistema es basa en el lliurament previ per part de l’organització a cada participant d’un carnet de ruta personal de la P360, on en diferents controls disposats al llarg del recorregut, l’organització hi anotarà l’hora de pas i el segellarà com a prova de pas per aquell punt.

Pel que fa als controls de pas, aquest sistema consistirà en la disposició sobre el terreny al llarg del recorregut de diferents controls per verificar que els participants segueixen escrupolosament l’itinerari previst per l’organització. Els controls de pas podran ser coneguts –comunicats als participants- o desconeguts -no comunicats als participants- .

RECONEIXEMENTS

ARTICLE 19. Per tal que un participan sigui considerat Finisher de la PNONSTOP caldrà haver complimentat tot el recorregut previst per l’organització abans de les 12 de la nit i en un temps màxim de 18 hores.

ARTICLE 20. La utilització de GPS serà obligatòria per a tots els ciclistes i haurà d’estar configurat de manera que enregistri la totalitat del recorregut realitzat en una freqüència mínima de 100 metres. És responsabilitat de cada participant el poder lliurar en qualsevol moment a l’organització l’aparell GPS amb el recorregut enregistrat.

MATERIAL OBLIGATORI I MATERIAL RECOMANAT

ARTICLE 21. El material obligatori per participant consisteix en: Telèfon mòbil, aparell receptor GPS,(degut a la llarga durada de l’esdeveniment es recomana una bateria externa suplementària), llicència ciclista, manta tèrmica, jaqueta impermeable, il·luminació (llum davant i darrera) i mig litre de líquid. En la modalitat NON STOP, en cas que hi hagi equip de suport haurà de portar l’acreditació del vehicle, un telèfon mòbil i una farmaciola d’emergència.

ABANDONAMENTS                                

ARTICLE 22. En cas de que un participant es vegi obligat o desitgi abandonar l’esdeveniment PNONSTOP, tindrà l’obligació de comunicar-ho el més aviat possible a l’organització. 

ARTICLE 23. L’organització no es farà càrrec de traslladar els participants que abandonin, aquesta és una de les funcions del vostre equip de suport.

ARTICLE 24. En el moment que qualsevol participant abandona, aquest accepta la situació de fora de participació i que, per tant, assumirà qualsevol conseqüència derivada de la seva retirada, com és la renúncia a les prestacions a que dóna dret la inscripció a la P360

ARTICLE 25. L’organització tindrà la potestat de retirar de la participació o aturar  temporalment aquells participants la condició dels quals pugui suposar un risc per a la seva salut o la dels altres.

ARTICLE 26. Qualsevol participant s’obliga a prestar auxili a aquells altres participants que puguin requerir de socors derivats d’una situació delicada de qualsevol naturalesa o d’un accident. 

DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS

ARTICLE 27. L’organització, amb la finalitat de garantir un bon ambient general a l’esdeveniment, i la igualtat d’oportunitats per a tots els participants d’assolir el seu repte personal, podrà retirar de la participació o imposar penalitzacions a participants en base a una taula de motius de desqualificació i de penalització que serà publicada amb antelació al començament de la PNONSTOP.

ARTICLE 28. Qualsevol participant a la PNONSTOP admet, pel sol fet d’inscriure’s, que coneix i accepta sense reserves el present reglament. En el supòsit que algun participant no respecti qualsevol article, incorrerà  en penalitzacions la naturalesa de les quals serà a discreció de l’organitzador, podent a arribar a la pèrdua de la seva condició de participant de la PNONSTOP i, com a conseqüència lògica també, la possibilitat de ser considerat com a Finisher de l’esdeveniment.

CANVIS SUBSTANCIALS I SUSPENSIÓ DE L’ESDEVENIMENT

ARTICLE 29. L’organització es reserva el dret d’efectuar canvis importants en la naturalesa de l’esdeveniment o en el reglament per causes de força major, podent arribar a la suspensió de la P360. Si per causes de força major alienes a la seva voluntat, argumentades i justificades degudament, s’arribés a l’extrem de la suspensió de l’esdeveniment, els drets d’inscripció no serien retornats.

RESPONSABILITAT

ARTICLE 30. Les persones inscrites, participen a la PNONSTOP sota la seva responsabilitat. Sobre elles recau la decisió de la sortida i la realització d’aquesta activitat, i són els únics responsables del seu comportament i de les conseqüències que se’n derivin, fins i tot davant de tercers. Per tant, alliberen explícitament els promotors i els organitzadors de la PNONSTOP de qualsevol responsabilitat per accidents i eventualitats que es puguin derivar de la seva participació.

ARTICLE 31. L’organització declina tota responsabilitat en cas d’accident o negligència del participant, així com de la pèrdua o trencament dels seus objectes personals.

MULTIMÈDIA